• Biosteron 10mg, 60 tabl.
Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta.

Biosteron 10mg, 60 tabl.

  • Biosteron jest wskazany w celu uzupełniania niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).
34,92 zł
/ szt.
Parametry produktu
Producent: LEKAM
Kod produktu: 5909990958023

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Biosteron, 10 mg, tabletki
(Dehydroepiandrosteronum

1. Co to jest Biosteron i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Biosteron jest dehydroepiandrosteron (DHEA), który jest hormonem steroidowym wytwarzanym w nadnerczach i uwalnianym do krwi.
W różnych tkankach DHEA ulega przemianie do aktywnych hormonów płciowych: estrogenów i androgenów.
Największe stężenia DHEA w surowicy występują w okresie młodości (2 i 3 dekada życia), po czym następuje powolny spadek, do ok. 10-20% u osób w wieku 80 lat. 

Niedobór DHEA może być przyczyną niekorzystnych zjawisk związanych z procesem starzenia się jak np.:
- osłabienie pamięci, sprawności intelektualnej, zdolności koncentracji;
- pogorszenie samopoczucia i depresja;
- dolegliwości psychiczne i fizyczne związane z okresem menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn;
- zmniejszenie siły mięśni, uczucie nadmiernego zmęczenia, zespół przewlekłego zmęczenia;
- zmniejszenie odporności na stres;
- spadek popędu płciowego i zmniejszenie sprawności seksualnej;
- otyłość, zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę, która może powodować cukrzycę;
- miażdżyca;
- zaburzenia snu;
- spadek odporności organizmu na zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Uzupełnienie niedoboru DHEA może przeciwdziałać wyżej wymienionym procesom i zjawiskom, a w efekcie poprawiać stan zdrowia i jakość życia starzejących się osób.

Wskazania do stosowania
Biosteron jest wskazany w celu uzupełniania niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biosteron

Kiedy nie stosować leku Biosteron:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Biosteron;
- jeśli u pacjenta występuje rak piersi, jajnika lub inny nowotwór zależny od estrogenów;
- jeśli u pacjenta występuje łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn;
- jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność wątroby;
- jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność nerek;
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- U pacjentów w wieku poniżej 40 lat przyjmowanie leku Biosteron należy omówić z lekarzem.
- Jeśli wystąpią nasilone działania niepożądane należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak trądzik lub przetłuszczanie się skóry, należy odstawić lek na 2-3 tygodnie. Po tym czasie można kontynuować leczenie stosując mniejszą dawkę niż poprzednio, przy czym zalecana jest rozmowa z lekarzem. Jeśli działania niepożądane wystąpią ponownie, leku nie należy przyjmować.

Biosteron nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Biosteron a inne leki
Stosowanie leku Biosteron jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) może prowadzić do zwiększenia stężenia i nadmiaru estrogenów. W związku z tym lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety otrzymujące HTZ.

Leku Biosteron nie powinni przyjmować mężczyźni leczeni testosteronem, ze względu ma możliwość nasilenia działania. 

DHEA może osłabiać działanie niektórych leków, takich jak:
- leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, kwas walproinowy);
- leki psycholeptyczne (pochodne fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny).
Nie zaleca się stosowania leku Biosteron z wymienionymi lekami z powodu możliwości zmniejszenia ich skuteczności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Biosteron z jedzeniem i piciem
Biosteron należy przyjmować z posiłkiem, aby przyspieszyć jego wchłanianie.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Biosteron jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

W przypadku, gdy kobieta przyjmująca Biosteron zajdzie w ciążę, powinna odstawić lek i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie badano wpływu leku Biosteron na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Biosteron zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Biosteron

Biosteron należy przyjmować raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA.
Lek należy przyjmować z posiłkiem, aby ułatwić jego wchłanianie.

Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa DHEA dla kobiet wynosi 5 mg, a dla mężczyzn 10 mg. Początkową dawkę leku należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie). Maksymalna dawka dobowa DHEA zalecana kobietom wynosi 25 mg, a mężczyznom 50 mg. 

Efekt działania leku nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach przyjmowania, dlatego Biosteron jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

W przypadku konieczności stosowania dawek większych niż 25 mg na dobę u kobiet i 50 mg na dobę u mężczyzn (tylko z przepisu lekarza) należy regularnie oznaczać stężenie DHEA w osoczu i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie. 

Pacjenci w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku wymagają z reguły większych dawek leku z powodu zmniejszonego wytwarzania DHEA. Stosowanie dawek większych niż zalecane należy jednak poprzedzić rozmową z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Biosteron nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biosteron
Nie są znane przypadki ostrego przedawkowania DHEA u ludzi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Biosteron
Biosteron służy do długotrwałego uzupełniania niedoboru DHEA i pominięcie pojedynczej dawki nie wiąże się z istotnym zmniejszeniem skuteczności leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Prawidłowo stosowany Biosteron jest lekiem bezpiecznym i bardzo dobrze tolerowanym. Działania niepożądane występują rzadko, zależą od dawki leku i przemijają po zaniechaniu terapii. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych jest większe u kobiet niż u mężczyzn.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: 

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
wzrost potliwości, zmiany łojotokowe skóry twarzy, świąd skóry głowy, trądzik skóry twarzy lub łagodne trądzikowate zapalenie skóry oraz u kobiet umiarkowanie nasilone nadmierne owłosienie (hirsutyzm).

Rzadkie (występujące u więcej niż 1 na 10 000 i u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
ból głowy, niepokój, zmiany nastroju, powiększenie i tkliwość sutków u mężczyzn, zaburzenia miesiączkowania u kobiet.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
bezsenność, mania, niezagrażające życiu zaburzenia rytmu pracy serca, ustępujące po odstawieniu DHEA i zastosowaniu odpowiedniego leku (z grupy beta-adrenolityków).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Biosteron

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

Co zawiera Biosteron
Substancją czynną leku jest dehydroepiandrosteron (DHEA) w ilości 10 mg lub 25 mg. 

Lek Biosteron tabletki 10 mg i 25 mg zawiera: krzemionkę koloidalną bezwodną, celulozę mikrokrystaliczną, laktozę jednowodną, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian. 

Jak wygląda Biosteron i co zawiera opakowanie
Tabletki są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe o gładkiej powierzchni.

Tabletki o mocy 10 mg mają kreskę dzielącą po jednej stronie tabletki, umożliwiającą przyjęcie połowy dawki, czyli 5 mg.

Opakowanie leku Biosteron tabletki 10 mg stanowią blistry PVC/Aluminium lub pojemnik z polietylenu z polietylenowym wieczkiem zaopatrzonym w zabezpieczenie, w tekturowym pudełku.

Opakowanie leku Biosteron tabletki 25 mg stanowi pojemnik z polietylenu z polietylenowym wieczkiem zaopatrzonym w zabezpieczenie, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
Tel. (022) 785 20 69
Fax: (022) 785 20 69 wew. 106

 

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Parametry techniczne:
Postać:
tabl.
Dawka:
0,01 g
Opakowanie:
60 tabl.
Rodzaj:
Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nazwa międzynarodowa:
Dehydroepiandrosteronum (DHEA)

Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta.

Informujemy, iż ceny produktów oraz ich dostępność prezentowana na stronie apteki internetowej różnią się od cen produktów oraz ich dostępności w aptekach stacjonarnych.

Zamknij
Jplayer
Używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach zapewnienia prawidłowego działania strony www, utrzymania sesji po zalogowaniu oraz statystycznych . Korzystanie ze strony bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.
Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies.
Zamknij
pixel